Algemene voorwaarden

Verheesstempels.nl gevestigd en kantoorhoudend te Eindhoven. 
Ingeschreven in het handelsregister aldaar onder nummer 66725577.

Artikel 1. Toepasselijkheid en definities

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden van toepassing op al onze aanbiedingen en alle overeenkomsten zowel via internet op bijvoorbeeld haar site (https://www.Verheesstempels.nl) dan wel op enige andere wijze gedaan c.q. tot stand gekomen. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op al onze diensten met inbegrip van verstrekte adviezen en informaties.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 66725577 en zullen door ons op verzoek worden toegezonden. Deze voorwaarden zijn tevens via Internet te raadplegen, zie: https://www.Verheesstempels.nl.
 3. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Verheesstempels.nl, voor de uitvoering waarvan door Verheesstempels.nl derden dienen te worden betrokken.
 4. Definitie: De wederpartij: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die van Verheesstempels.nl aanbiedingen ontvangt of met ons een overeenkomst sluit.- koop op afstand: de overeenkomst die een consumentenkoop is en waarbij, in het kader van een door de verkoper of dienstverlener georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand (bijvoorbeeld via internet).- consumentenkoop: de koop met betrekking tot een roerende zaak die wordt gesloten door Verheesstempels.nl met een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 5. In geval een of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig mocht blijken te zijn c.q. worden vernietigd, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet.
 6. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat wederpartij de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
 7. De door de wederpartij voor of bij het sluiten van de overeenkomst opgegeven adresgegevens alsmede e-mail adres, mag door Verheesstempels.nl als zodanig voor het doen van verklaringen en/of mededelingen aan de wederpartij worden gehanteerd, totdat de wederpartij ons schriftelijk zijn nieuwe adres heeft medegedeeld.

Artikel 2. Algemene voorwaarden van de gebruiker en afwijkende afspraken

 1. De algemene leverings-, betalings- en inkoopvoorwaarden van de gebruiker zijn niet van toepassing op de aanbiedingen en de met Verheesstempels.nl gesloten overeenkomsten.
 2. Afspraken tussen Verheesstempels.nl en de gebruiker die afwijken van deze Algemene Voorwaarden gelden uitsluitend indien en voor zover Verheesstempels.nl deze afspraken schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 3. Aanbiedingen, overeenkomsten en prijzen 

 1. Een overeenkomst komt slechts tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de wederpartij is verzonden naar het door de wederpartij opgegeven (e-mail)adres.
 2. Verhees Stempels behoudt het recht een levering te weigeren, overeenkomsten te beëindigen en orders te annuleren zonder enige beperking indien Verheesstempels.nl meent dat de koper handelt in strijd met toepasselijk recht.
 3. Alle door Verheesstempels.nl gedane aanbiedingen, offertes of prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Bij de aanbieding door Verheesstempels.nl verstrekte gegevens via haar websites: sites o.a. (https://www.Verheesstempels.nl) en/of haar catalogus, dan wel via andere media zijn informatief en geven slechts een algemene weergave. Verheesstempels.nl behoudt zich het recht voor deze informatie te wijzigen op elk door haar gewenst moment.
 5. De vermelde prijzen van de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, exclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, verpakkingskosten en eventuele andere heffingen van overheidswege, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Bij bestelling via internet wordt aan de wederpartij een overzicht verstrekt van het totaal verschuldigde bedrag (inclusief BTW, handlings- en verzendkosten, verpakkingskosten en eventuele andere heffingen van overheidswege), voordat de bestelling kan worden geplaatst. De wederpartij is de prijs verschuldigd die Verhees Stempels in haar bevestiging conform lid 1 aan de wederpartij heeft medegedeeld.
 6. Indien na de aanbieding of totstandkoming van de overeenkomst één of meer kostprijsbepalende factoren, waarop onze prijzen zijn gebaseerd, door welke omstandigheid ook een wijziging ondergaan, is Verheesstempels.nl gerechtigd om de aangeboden c.q. overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen. De wederpartij heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden binnen 10 dagen na mededeling van de prijsverhoging door Verheesstempels.nl, zonder gehoudenheid van Verheesstempels.nl tot het betalen van schadevergoeding.
 7. Voor elke factuur geldt geen minimum-factuurbedrag.
 8. Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs (incl. BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van Verheesstempels.nl op volledige schadevergoeding, incl. gederfde winst, zulks met een minimum van € 25,-
 9. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen wederpartij en Verheesstempels.nl dan wel tussen Verheesstempels.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de wederpartij en Verheesstempels.nl is Verheesstempels.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Verheesstempels.nl.

Artikel 4. Eigendomsrecht, auteursrecht en merknaam

 1. Alle op haar websites: sites o.a. (https://www.Verheesstempels.nl) en/of haar catalogus, dan wel via andere media getoonde handelsmerken, logos, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, schema's, omschrijvingen zijn eigendom van Verheesstempels.nl of derden. Gebruikers zijn niet gerechtigd deze merktekens zonder schriftelijke toestemming vooraf van Verheesstempels.nl of die derde die dat recht heeft, te gebruiken.
 2. Inhoud en samenstelling van haar websites: sites o.a. (https://www.Verheesstempels.nl) en/of haar catalogus, dan wel andere media zijn eigendom van Verheesstempels.nl of haar leveranciers en zijn beschermd door Nederlands recht en internationaal auteursrecht. Dit betreft zonder enige beperking alle teksten, logos, knoppen, afbeeldingen en gebruikte software. Ieder gebruik van de inhoud van deze site is verboden.
 3. Verheesstempels.nl heeft het recht om al haar producten van een merknaam te voorzien.
 4. De wederpartij vrijwaart Verheesstempels.nl dat zij de diensten en producten aangeboden op haar websites: sites o.a. (https://www.Verheesstempels.nl) en/of haar catalogus, dan wel andere media niet zal verveelvoudigen, gebruiken, tonen of enige inhoud of informatie zal verspreiden, inclusief maar niet limitatief aan derden handelsmerken, tenzij de wederpartij recht en titel heeft op die inhoud of informatie of heeft geopteerd alle noodzakelijke rechten in zulke zaken te verwerven.
 5. De wederpartij zal ons en onze leveranciers vrijwaren tegen aanspraken van derden wegens door die derden gepretendeerde inbreuken op hun toekomend octrooi en/of auteursrecht.

Artikel 5. Levertijd, levering en risico

 1. Bestellingen worden zo snel als mogelijk afgeleverd. De aangegeven levertijden gelden slechts als indicatie en nimmer als fatale termijn. Verheesstempels.nl kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. Bij niet-tijdige levering zal de wederpartij bij aangetekend schrijven Verheesstempels.nl in gebreke stellen en haar een redelijke termijn van tenminste 14 werkdagen vergunnen om alsnog na te komen. Slechts indien Verheesstempels.nl ook binnen die redelijke termijn niet nakomt, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder gehoudenheid van Verheesstempels.nl tot het vergoeden van enige schade. Vertragingen zullen aan de wederpartij bij email, per brief of telefonisch worden gemeld.
 2. De levertijd begint op de dag waarop door wederpartij een schriftelijke bevestiging van het ontstaan van de overeenkomst van ons is ontvangen, echter niet eerder dan nadat door de wederpartij is voldaan aan alle eventuele bijzonderheden en toeleveringen , verband houdend met de uitvoering van de overeenkomst welke eerst door de wederpartij tot stand moeten worden gebracht.
 3. Verheesstempels.nl is bevoegd in gedeelten te presteren. Orders of gedeelten daarvan, welke niet meteen geleverd kunnen worden, worden voor nalevering genoteerd; de wederpartij wordt daarvan schriftelijk door Verheesstempels.nl in kennis gesteld.
 4. Het risico van beschadiging, tenietgaan c.q. verloren gaan van de te leveren zaken, gaat op de wederpartij over zodra deze zaken ons magazijn hebben verlaten, zelfs bij franco levering.
 5. De levering van alle producten geschiedt niet franco, tenzij anders in de aanbieding/overeenkomst is vermeld.

Artikel 6. Overmacht

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Verheesstempels.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Verheesstempels.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Verheesstempels.nl.
 2. Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Verheesstempels.nl kan Verheesstempels.nl onder meer niet worden toegerekend indien de oorzaken van deze tekortkoming niet te wijten zijn aan haar schuld of buiten haar risicosfeer vallen. Oorzaken zoals bedoeld in de vorige zin zijn onder andere oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de levering van gas, water- en elektriciteit en de stagnatie c.q. onderbreking van leveringen van derden van wie wij grondstoffen, materialen of onderdelen voor de uitvoering van de overeenkomst moeten betrekken.
 3. In geval van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de wederpartij is Verheesstempels.nl bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 4. Indien naar Verheesstempels.nl ’s oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
 5. Verheesstempels.nl is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

Artikel 7. Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid

 1. Voor alle directe schade van de wederpartij, veroorzaakt door een aan Verheesstempels.nl toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van Verheesstempels.nl , behoudens in geval van opzet of grove schuld, beperkt tot de overeengekomen prijs en in geval van een duurovereenkomst tot 3 maanden van of maal de bedongen prijs.
 2. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de wederpartij is Verheesstempels.nl behoudens in geval van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk.
 3. Verheesstempels.nl sluit de aansprakelijkheid uit voor schade die is ontstaan door toedoen van hulppersonen waarvan Verheesstempels.nl op eigen initiatief of door aanwijzing c.q. instructies van de wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst zich bedient.
 4. De wederpartij vrijwaart Verheesstempels.nl en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiële en immateriële schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) het door Verheesstempels.nl geleverde, tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van personeel van Verheesstempels.nl en/of door haar ingeschakelde derden.
 5. Verheesstempels.nl sluit de aansprakelijkheid uit voor schade die bij de uitvoering van de overeenkomst is ontstaan ten gevolge van gebruikte zaken die door Verheesstempels.nl zelf, door derden of door de wederpartij ter beschikking zijn gesteld en die voor de uitvoering van de overeenkomst niet geschikt blijken te zijn.
 6. Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden door Verheesstempels.nl geleverde goederen, is Verheesstempels.nl niet aansprakelijk.
 7. Alle zaken, zoals materialen, halffabricaten en machines, die door de wederpartij voor de uitoefening van de overeenkomst beschikbaar worden gesteld, zullen door Verheesstempels.nl niet worden verzekerd. De wederpartij is verplicht om deze zaken zelf te verzekeren en verzekerd te houden voor de duur dat zij onder Verheesstempels.nl rust.
 8. De in lid 5 genoemde zaken blijven voor risico van de wederpartij. De wederpartij is jegens Verheesstempels.nl aansprakelijk voor alle schade die optreedt door (het gebruik) van deze zaken.
 9. Bovenvermelde bepalingen inzake uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid zijn eveneens van toepassing op handelingen en nalaten van de door Verheesstempels.nl ingeschakelde personen en/of bedrijven aan wie de uitvoering van de opdracht is opgedragen.10. De aansprakelijkheid van Total Supplies uit hoofde van de met de afnemer gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst exclusief BTW.

Artikel 8. Reclame

 1. Indien er sprake is van een consumentenkoop op afstand, dan heeft de consument het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 werkdagen na de ontvangst van het product, tenzij het zaken betreft die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificatie van de koper, persoonlijk van aard zijn of door hun aard niet kunnen worden teruggezonden. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd als de verpakking van het product onbeschadigd is en de eventuele plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken. Eventueel reeds ontvangen betalingen wordt uiterlijk binnen 30 dagen na de ontbinding terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending van het product komen ten laste van de consument.
 2. Op de wederpartij rust de uitdrukkelijke plicht om onmiddellijk bij aflevering, en indien dit niet mogelijk is uiterlijk binnen 7 dagen na de aflevering van de zaak, te onderzoeken of de afgeleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden. De wederpartij dient Verheesstempels.nl onmiddellijk na de ontdekking, doch uiterlijk binnen 7 dagen na aflevering ofwel bij niet zichtbare gebreken binnen 21 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd, schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele tekortkomingen onzerzijds, bij gebreke waarvan de wederpartij het beroep dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden niet meer jegens Verheesstempels.nl kan doen gelden. Indien de wederpartij een consument in de zin der wet is, dan is deze termijn 2 maanden na ontdekking van het gebrek.
 3. Zaken die niet beantwoorden aan de overeenkomst dienen binnen 14 dagen na aflevering onder vermelding van het pakbon c.q. factuurnummer franco aan Verheesstempels.nl te worden geretourneerd; bij gebreke van deze vermelding zullen de administratiekosten die Verheesstempels.nl moet maken bij de wederpartij in rekening worden gebracht.
 4. 4. Slechts zaken in ongeschonden staat en in de originele (fabrieks)verpakking, niet voorzien van eigen van de wederpartij afkomstige gegevens zoals reclame, handelsnaam, merk, prijzen en andere aantekeningen, kunnen voor creditering in aanmerking komen. Creditering geschiedt uitsluitend via een creditnota. De waarde van de retourzaken wordt eerst verrekend na ontvangst door de wederpartij van de creditnota en slechts tot het bedrag van de creditnota.
 5. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Verheesstempels.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
 6. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
 7. Verheesstempels.nl is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren.
 8. Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te hare beschikking opgeslagen, voor haar rekening en risico.
 9. Goederen welke op grond van bijzondere wensen van de klant zijn besteld worden aangemerkt als ‘speciale producten en/of bestellingen’. De ‘speciale producten en/of speciale bestellingen’ kunnen niet worden geruild of gecrediteerd.
 10. Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde zaken, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 9. Garantie

 1. Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, verleent Verheesstempels.nl gedurende een nader overeen te komen periode garantie met betrekking tot de door haar geleverde producten. Deze garantie beperkt zich tot de zich voordoende fabrieksfouten en omvat dus niet storingen die hun oorzaak hebben in aan enige vorm van slijtage of verbruik onderhevige onderdelen van het geleverde.
 2. De garantie met betrekking tot de door Verheesstempels.nl geleverde zaken beperkt zich, zowel wat betreft de inhoud als de duur ervan, tot de door de fabrikant toegekende garantie.
 3. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken.
 4. De garantie vervalt eveneens, indien de wederpartij en/of door haar ingeschakelde derden werkzaamheden c.q. wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd.
 5. De garantie vervalt eveneens, indien door de wederpartij en/of door haar ingeschakelde derden, op ondeskundige wijze gebruik wordt gemaakt van het geleverde.
 6. Voldoet de wederpartij niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig aan enig uit de tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan is Verheesstempels.nl niet gehouden tot garantieverlening, zolang die situatie voortduurt.

Artikel 10. Betalingscondities

 1. De betaling van de door Verheesstempels.nl geleverde en gefactureerde zaken zal dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij bestellingen via internet kan op een aantal manieren worden betaald. Dit staat aangegeven op de internetsite.
 2. De wederpartij kan zich jegens Verheesstempels.nl niet beroepen op verrekening.
 3. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is alsdan, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.
 4. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is Verheesstempels.nl gerechtigd rente in rekening te brengen over het onbetaalde bedrag van 1,5% per maand vanaf de dag waarop de wederpartij in verzuim is tot aan de dag der algehele voldoening.
 5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde kosten, vervolgens van de rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. Indien de wederpartij in gebreke is gebleven met de tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen, zoals omschreven in lid 1, is de wederpartij gehouden alle door Verheesstempels.nl gemaakte buitengerechtelijke kosten, inclusief de kosten van een door Verheesstempels.nl ingeschakelde raadsman, voor zijn rekening te nemen en volledig te betalen. In geval van het door Verheesstempels.nl aanvragen van het faillissement van de wederpartij, zal de wederpartij ook gehouden zijn, naast de hierboven genoemde kosten, de kosten van de faillissementsaanvrage te voldoen.
 7. Onverminderd het bepaalde in lid 3, is de wederpartij in geval van faillissement(s-aanvrage), (aanvrage tot) surseance van betaling of gelijkwaardige situatie naar nationaal recht in het land van de wederpartij, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij of onder curatelestelling van de wederpartij, zonder dat een ingebrekestelling is vereist van rechtswege, in verzuim.
 8. De vorige zin is van overeenkomstige toepassing indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig haar verplichtingen uit hoofde van de met Verheesstempels.nl gesloten overeenkomsten nakomt.
 9. In de gevallen bedoeld in het vorige lid heeft Verheesstempels.nl de keuze het recht om zonder rechterlijke tussen komst ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijk verklaring te ontbinden, onverminderd het recht tot het vorderen van volledige schadevergoeding.
 10. Indien wederpartij met enige betaling in gebreke is, is Verheesstempels.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 11. Zekerheidsstelling

 1. Indien Verheesstempels.nl goede grond heeft te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen, is Verheesstempels.nl voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de wederpartij op verzoek en ten genoegen van Verheesstempels.nl zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen.
 2. Nadat de door Verheesstempels.nl gestelde termijn tot zekerheidsstelling is verstreken, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en kan Verheesstempels.nl de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden, onverminderd haar recht op volledige schadevergoeding.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

 1. Behoudens het bepaalde in de leden 2 en 3 van dit artikel, zal de eigendom van de zaken op de wederpartij overgaan bij de levering.
 2. Zolang de wederpartij geen volledige betaling heeft verricht van alle vorderingen betreffende de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens deze overeenkomst ten behoeve van de wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst, blijven de zaken voor risico van de wederpartij en blijven zij eigendom van Verheesstempels.nl
 3. De wederpartij is, zolang algehele betaling aan Verheesstempels.nl niet heeft plaatsgevonden, niet bevoegd de zaken te vervreemden, met een beperkt recht te bezwaren of anderszins aan een derde in gebruik te geven of af te staan. De wederpartij is echter wel bevoegd om de geleverde zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening in eigendom aan een derde over te dragen.
 4. Indien de wederpartij de in lid 2 vermelde verplichtingen niet nakomt zijn is Verheesstempels.nl bevoegd de geleverde zaken terug te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk middels een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd haar recht op volledige schadevergoeding.
 5. De wederpartij is verplicht om de zaken waarvan Verheesstempels.nl (nog) de eigendom heeft deugdelijk tegen brand en diefstal te verzekeren. Aanspraken uit de verzekeringsovereenkomst dienen door de wederpartij op eerste verzoek en onvoorwaardelijk aan Verheesstempels.nl te worden overgedragen.6. Indien algehele betaling aan Verheesstempels.nl heeft plaatsgevonden zoals bedoeld in lid 2, wordt door Verheesstempels.nl op deze zaken uitdrukkelijk een bezitloos pandrecht voorbehouden indien de wederpartij nog uit anderen hoofde niet aan zijn verplichtingen jegens Verheesstempels.nl heeft voldaan.

Artikel 13. Retentietrecht 

 1. Verheesstempels.nl  is bevoegd de zaken of andere goederen die zij van de wederpartij onder zich heeft of zal krijgen, terug te houden tot al hetgeen haar toekomende uit hoofde van de gesloten overeenkomst door de wederpartij geheel zal zijn voldaan.

Artikel 14. Consumententransacties  

 1. Indien de wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gelden de bepalingen van deze voorwaarden niet voor zover zij vallen binnen het bereik van artikel 6:236 B.W.

Artikel 15. Verjaring

 1. Vorderingsrechten van de wederpartij verjaren uiterlijk na verloop van een jaar na het ontstaan daarvan, tenzij de wederpartij een consument is, in welk geval een termijn van 2 jaar geldt.

Artikel 16. Geschillen en toepasselijk recht

 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing.
 2. Ten aanzien van geschillen die tussen Verheesstempels.nl en de wederpartij mochten ontstaan is de arrondissementsrechtbank te Den Bosch bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen, met uitzondering van geschillen waarvan de kantonrechter in eerste instantie bevoegd is kennis te nemen.

Artikel 17. Diversen

 1. Verheesstempels.nl is gevestigd te 5642 JC EINDHOVEN aan de Quinten Matsyslaan nr. 35 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66725577. Het Btw-identificatienummer is NL856674114B01.
 2. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Verheesstempels.nl Postbus 341, 5600 AH Eindhoven.